Stakingswinst? Stop lijfrente in stamrecht BV

No Comments

Als u met uw bedrijf stopt houdt u, uitgaande van het gunstige geval, stakingswinst over. Deze kunt u omzetten in een lijfrente. Al zijn hier wel voorwaarden aan verbonden.

Rentevoordeel
Wanneer u stopt met uw bedrijf kunt u de stakingswinst omzetten in een lijfrente: een recht op periodieke uitkeringen. De belastingheffing over de stakingswinst wordt dan uitgesteld en doorgeschoven naar de lijfrente-uitkeringen. Dat levert altijd rentevoordeel op, en meestal ook tariefsvoordeel. Het recht op lijfrente-uitkeringen, het stamrecht, bedingt u bij een professionele verzekeraar, of bij degene die de onderneming overneemt.

Beide opties zijn minder aantrekkelijk. Om het stamrecht bij een professionele verzekeraar onder te brengen heeft u direct veel liquide middelen nodig en het brengt een forse kosten- en winstopslag met zich mee.

Onderbrengen bij degene die het bedrijf overneemt is riskant: het stamrecht komt hierbij immers in de risicosfeer van zijn bedrijfsvoering. Toch biedt deze mogelijkheid een oplossing; u brengt uw onderneming eerst onder in een BV en bedingt daarvan het stamrecht, waarna de BV de ondernemingsactiviteiten verkoopt. U heeft de lijfrente dan in een eigen stamrecht-BV.

Maar die uitwerking vereist wel een goede aanpak.

Meer focus van belastingdienst op stamrecht en pensioen BV

No Comments

De Belastingdienst is gestart met een project om via boekenonderzoeken meer toezicht te houden op stamrecht en pensioen BV’s met onvoldoende vermogen om aan de stamrecht- of pensioenverplichting te voldoen. Bij onvoldoende vermogen in de BV, als gevolg van bijvoorbeeld tegenvallende beleggingsresultaten, het verstrekken van leningen aan de aandeelhouder of een besteding in de privésfeer, kan direct sprake zijn van een belaste afkoop die leidt tot heffing van max. 52% inkomstenbelasting over de aanspraak en een revisierente van 20%. Tevens kan de afkoop tot heffing van vennootschapsbelasting bij de BV leiden.

Wacht niet met het controleren van de financiële positie van de BV totdat de stamrecht of pensioenbetalingen moeten plaatsvinden. Tijdig ingrijpen wanneer de financiële positie verslechtert en een goede onderbouwing van de vorderingen op de Directeur/Groot aandeelhouder (DGA) en de bestedingen van opgenomen bedragen, voorkomt een enorm hoge belastingheffing achteraf.

FlexBV voor je stamrecht

No Comments

De spelregels voor BV’s zijn op 1 oktober 2012 veranderd. Vanaf die datum is er geen startkapitaal, bankverklaring en accountantscontrole meer nodig om een BV te starten. Ook vervallen allerlei andere formaliteiten. Dit maakt de BV aantrekkelijker.

Veranderingen
De verandering van de spelregels maakt de BV flexibeler en eenvoudiger. Voorheen was het nog nodig om een startkapitaal van € 18.000 te hebben als u uw bedrijf via een BV wilt opstarten. Dit hoeft na 1 oktober met de FlexBV niet meer. Er verdwijnen dan ook allerlei andere formaliteiten.

Door de nieuwe spelregels is het ‘op maat’ maken van een BV mogelijk. Er zullen daarom veel eenmanszaken en zzp’ers voor de FlexBV kiezen. Als u al een eenmanszaak heeft, kunt u die per 1 oktober voortzetten als FlexBV. Bij de oprichting van de FlexBV wordt de eenmanszaak ‘ingebracht’. Dit betekent dat de FlexBV eigenaar wordt van alle bezittingen en bedrijfsmiddelen van de eenmanszaak. De ondernemer heeft via de aandelen van de FlexBV (nog steeds) recht op de waarde van de bezittingen en bedrijfsmiddelen.

Andere mogelijkheden FlexBV
Er zijn ook andere mogelijkheden met de FlexBV. We noemen er hier een aantal. Is u onlangs een gouden handdruk of ontslagvergoeding toegezegd? Het kan fiscaal gunstiger zijn om de vergoeding te laten storten in een door u op te richten “stamrecht-FlexBV”. Wilt u met andere ondernemers gaan samenwerken? De FlexBV biedt verschillende mogelijkheden om de onderlinge verdeling van winst en zeggenschap te regelen. Bent u op zoek naar investeerders? Vaak willen investeerders meedelen in de winst van het bedrijf. Dit kan met de FlexBV worden geregeld door een investeerder in ruil voor de investering een aandeel met winstrecht maar zonder zeggenschapsrecht toe te kennen.

Voordelen
De voordelen die de BV nu al heeft blijven onveranderd. Zo is de BV aansprakelijk voor de schulden die het bedrijf heeft; de ondernemer is maar beperkt aansprakelijk. Daarnaast kan het fiscaal interessant te zijn om te ondernemen via een BV. Het bedrijf kan op naam van de BV worden gevoerd zodat de BV zelf een bankrekening kan hebben en op eigen naam facturen kan uitsturen.

Belangrijk

Voor de afschaffing van het minimumkapitaal en een aantal formaliteiten is iets anders in de plaats gekomen. Als de aandeelhouder besluit geld uit de BV te halen (bijvoorbeeld een dividenduitkering) dan moet het bestuur dit goedkeuren. Het bestuur mag weigeren als het vindt dat door de uitkering de BV haar opeisbare schulden niet meer kan betalen. Als achteraf blijkt dat het bestuur de goedkeuring onterecht heeft gegeven (stel de BV gaat binnen 1 jaar na de uitkering failliet) dan is het bestuur aansprakelijk. Als de bestuurder dan op grond van die aansprakelijkheid het uitgekeerde bedrag heeft betaald aan de schuldeisers, kan de bestuurder het geld weer ‘terughalen’ bij de aandeelhouders. Hiervoor is wel van belang dat de aandeelhouder zelf ook zelf kon voorzien dat door de uitkering de schulden niet meer konden worden betaald. Het is dus belangrijk dat een bestuurder die niet zelf aandeelhouder is, de aandeelhouder goed informeert bij het verlenen van de goedkeuring.

welkom

No Comments

Welkom op de website van StamRechtBeheer.nl

Deze website is onderdeel van IGWE ICT BV. Middels StamRechtBeheer.nl kunnen slapende stamrecht-bedrijven in beheer worden genomen. Met name interessant voor diegene welke geen tijd of geen gelegenheid heeft om het beheer voor zijn of haar rekening te nemen. Bijvoorbeeld vanwege uitzending naar het buitenland, arbeidsongeschiktheid of gewoon een drukke agenda.

Met vriendelijke groet,

Vincent schakel